ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling door ons bevestigd worden.
  De koper wordt geacht deze verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden. De goederen worden geleverd onder volledig en uitgebreid eigendomsvoorbehoud en blijven ons eigendom tot de volledige betaling.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.
 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagenvolgend op de ontvangst van de goederen bij onze firma, ingediend te worden.
 6. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen30 dagen na factuurdatum.
 7. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonderingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn aan de wettelijk intrestvoet, zoals bepaald krachtens de wet dd. 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 8. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 €.
 9. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van onze firma op schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door onze firma zal hiervoor volstaan.
 11. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 12. Onverminderd ‘s kopers risico m.b.t. de goederen, behoudt onze firma zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verkoopprijs. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 13. Onze firma verhandelt uitsluitend materialen die om diverse redenen zijn afgekeurd en die derhalve niet voldoen aan normaliter te stellen kwaliteitsnormen. Onze firma aanvaardt derhalve geen enkele garantieverplichting ten aanzien van de kwaliteit van de verkochte en geleverde zaken. Zoals het gebruikelijk is bij overeenkomsten inzake dergelijke zogenaamde “tweede keus zaken”, geldt dat de goederen bij het verlaten van de opslagplaats onherroepelijk zijn afgenomen en aanvaard zijn in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden, onverminderd het hierna in punt 14 gestelde.
 1. De koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van de verkochte goederen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij onze firma worden ingediend binnen de vijf werkdagen na de leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Verwerkt Materiaal kan niet reclameert worden.
 2. Indien de klacht van de koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond is, heeft koper de keuze tussen de her levering of – voor zover onze firma daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van de koper toerekenbaar te kort schiet – gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van onze firma te houden.
 3. Onze firma garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of ervoor in te staan dat de gekochte goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper ze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruiken. Zij kan m.a.w. niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken. Een en ander met inachtname van hetgeen onder 13, is bepaald. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
 4. Onze firma, noch haar medewerker(s) noch door de verkoper ingeschakelde derden zijn nooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derden met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
 5. In elk geval kan onze firma niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend of in verband met de uitvoering van de verkoopovereenkomst, tenzij deze schade het gevolg zou zijn van een opzettelijke fout van onze firma. Indien onze firma aansprakelijk zou worden gesteld is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het factuurbedrag. Mocht de schade worden gedekt door de verzekeraar van onze firma is de aansprakelijkheid van onze firma in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt gedekt door de verzekeraar.
 6. Alle mogelijke geschillen met betrekking tot de verkoopovereenkomst en deze daarin vervatte verkoopsvoorwaarden worden geregeld en beslecht uitsluitend naar Luxemburg recht.
 7. Alle geschillen voortvloeiend uit deze verkoopovereenkomst en/of deze daarin vervatte verkoopsvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Luxemburg.
 8. Zowel onze firma als de koper hebben echter niettemin het recht totdat een van de partijen formeel een gerechtelijke procedure heeft opgestart (middels de betekening van een dagvaarding in rechte), zoals voorzien in artikel 20, om geschillen te laten beslechten overeenkomstig de arbitrageregels van het Luxemburg Recht. Eens een dagvaarding in rechte, overeenkomstig artikel 20 wordt betekend, is arbitrage uitgesloten en is de Rechtbank van Luxemburg uitsluitend bevoegd.
Acceder au menu mobile
+352 691 919 621