Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Juridische informatie

1.1. Presentatie van de site

1.2 Algemene voorwaarden voor gebruik van de site en de aangeboden diensten

1.3. Beschrijving van de geleverde diensten

1.4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

1.5. Intellectuele eigendom en namaak

1.6. Beperkingen van de aansprakelijkheid

1.7 Beheer van persoonsgegevens

1.8. Hypertekstkoppelingen

1.9. Toepasselijk recht en jurisdictie

1.10. De belangrijkste betrokken wetten

1.11. Woordenlijst

  1. Gegevensbescherming / DPR

2.1. Persoonlijke gegevens

2.1. Recht van toegang

2.2. Recht op correctie

2.3. Recht van oppositie

2.4. Cookies

2.5. Beveiliging van gegevens

 

  1. Juridische informatie

1.1. Presentatie van de site.

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://be-steel.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan: Eigenaar: Be Steel – Duarrefstrooss 62, L9990 Weiswampach Creator: Blue Pixel Publication manager: Be Steel / +32(0) 472/79 24 51 Webmaster: Blue Pixel Hosting: OVH

1.2 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://be-steel.com houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de website https://be-steel.com worden dan ook verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Be Steel kan echter besluiten om het te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval Be Steel zal proberen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie. De site https://be-steel.com wordt regelmatig bijgewerkt door Blue Pixel. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

1.3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://be-steel.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. Be Steel streeft ernaar om de meest accurate informatie te verstrekken op de website https://be-steel.com. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze worden veroorzaakt door haarzelf of door de derde partners die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site https://be-steel.com wordt vermeld, is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de website https://be-steel.com niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

1.4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

1.5. Intellectuele eigendom en namaak.

Be Steel is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de Site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Be Steel. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

1.6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

Be Steel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://be-steel.com, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties aangegeven in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit. Be Steel is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website https://be-steel.com. Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Be Steel behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle op dit gebied geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in België, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt Be Steel zich ook het recht voor om de Gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

1.7 Beheer van persoonsgegevens.

In België worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Bij gebruik van de site https://be-steel.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site https://be-steel.com heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker. In elk geval verzamelt Be Steel enkel persoonlijke informatie over de Gebruiker met het oog op het leveren van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website https://be-steel.com. De Gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij of zij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de website https://be-steel.com aangegeven of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://be-steel.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen in het geval van de aankoop van Be Steel en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website https://be-steel.com. Voor meer informatie kunt u terecht in het hoofdstuk DPMR – Gegevensbescherming.

1.8. Hypertext links.

De site https://be-steel.com bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Be Steel. Be Steel is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

1.9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de website https://be-steel.com is onderworpen aan het Belgische recht. Het wordt exclusief toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Luik.

1.10. Het gaat om de belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

1.11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site. Persoonlijke gegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn mogelijk maken” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). Kredieten: subdelirium

  1. Gegevensbescherming / DPR

2.1. Persoonlijke gegevens

Be Steel verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, uitgevoerd op de website https://be-steel.com, in overeenstemming is met het algemeen reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) en de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Loi Informatique et Libertés). Elk formulier of elke teleservice beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (dataminimalisatie) en geeft in het bijzonder aan:

wat zijn de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden) ;

of deze gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw aanvraag;

die er toegang toe zullen hebben (alleen Be Steel in principe, tenzij in het formulier vermeld wanneer de overdracht aan een derde partij noodzakelijk is voor het beheer van uw aanvraag);

uw rechten op het gebied van gegevensbescherming en hoe u deze kunt uitoefenen met Be Steel.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die worden aangeboden op https://be-steel.com worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen Be Steel in staat om de ontvangen aanvragen in haar computerapplicaties te beheren. Uw persoonlijke gegevens worden voor een periode van 24 maanden bewaard. Voor alle informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die door Be Steel worden beheerd, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van Be Steel:

via ons contactformulier

of door een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, aan het volgende adres : Duarrefstrooss 62 Duarrefstrooss 62, L9990 Weiswampach

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2.1. Recht van toegang

U kunt de verantwoordelijke voor een dossier rechtstreeks vragen of hij informatie over u heeft en vragen om de volledige gegevens aan u door te geven. De uitoefening van het recht van toegang maakt het mogelijk de juistheid van de gegevens te controleren en deze zo nodig te laten corrigeren of verwijderen. Als u toegang tot uw gegevens wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO):

via ons contactformulier

of door een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, aan het volgende adres : Duarrefstrooss 62 Duarrefstrooss 62, L9990 Weiswampach

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2.2. Recht op correctie

U kunt verzoeken om correctie van onjuiste informatie over u. Het recht op correctie maakt het recht op toegang compleet. Het voorkomt dat een organisatie valse informatie over u verwerkt of verspreidt. Voor elk verzoek om toegang tot uw gegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) :

via ons contactformulier

of door een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, aan het volgende adres : Duarrefstrooss 62 Duarrefstrooss 62, L9990 Weiswampach

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2.3. Recht van oppositie

U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen opname in een bestand. Op het gebied van werving, met name commerciële werving, kan dit recht worden uitgeoefend zonder dat daarvoor een legitieme reden moet worden aangevoerd. U kunt bezwaar maken tegen de verspreiding, overdracht of opslag van gegevens die op u betrekking hebben. Voor elk verzoek om toegang tot uw gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

via ons contactformulier

of door een ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, aan het volgende adres : Duarrefstrooss 62 Duarrefstrooss 62, L9990 Weiswampach

U ontvangt binnen 30 werkdagen een antwoord van ons.

2.4. Cookies

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt.

Doel van de cookies

We gebruiken cookies om de statistieken van de bezoeken aan onze site te meten.

Ons gebruik van cookies

We gebruiken cookies voor :

Identificeer u wanneer u inlogt op onze websites.

Voor statistische doeleinden (publieksonderzoek) via Google Analytics

Informatie verzameld door middel van cookies

Cookies helpen ons om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, maar we slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op in onze cookiegegevens over u. We registreren alleen een uniek sessie-ID dat ons zal helpen een gebruikersprofiel en uw voorkeuren op te halen bij uw volgende bezoek.

Soorten Cookies

Sessiecookies: Sessiecookies worden tijdelijk op uw computer of apparaat opgeslagen tijdens een browsersessie. Ze worden aan het einde van de surfsessie van uw computer of apparaat verwijderd.

Permanente cookies: Dit soort cookies blijven voor langere tijd op uw computer staan. Permanente cookies helpen ons om u te herkennen wanneer we moeten weten wie u bent voor meer dan één browse-sessie.

Cookiebeheer

De meeste browsers hebben opties in het menu van de meeste browsers waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen of te configureren. Over het algemeen biedt de browser u de optie :

om uw cookies weer te geven;

om cookies toe te staan;

alle cookies uit te schakelen, of alleen specifieke cookies;

Schakel alle cookies uit wanneer u uw browser sluit;

Blokkeer cookies;

om op de hoogte te worden gesteld wanneer u een cookie ontvangt.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om onze cookies te blokkeren, de meeste functies van deze site zullen worden uitgeschakeld (met inbegrip van de registratie, de mogelijkheid om een reactie te plaatsen en andere interactie) en uw browsen kan ook worden beïnvloed. Als u uw browseropties instelt om alle cookies te verwijderen, worden uw browservoorkeuren gewist wanneer u uw browser sluit. Houd er rekening mee dat, tenzij u uw browserinstellingen hebt ingesteld om cookies te weigeren, ons systeem cookies zal uitgeven wanneer u een van onze sites bezoekt. Weigering om een cookie te accepteren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: onder Internet Explorer: tool tab (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok. Onder Firefox: klik bovenin het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het eindelijk uit om de cookies uit te schakelen. Onder Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op ‘Content Settings’. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren. Onder Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

Meer informatie over cookies

Om meer te weten te komen over cookies, nodigen wij u uit om de CNIL pagina te raadplegen: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

2.5. Beveiliging van gegevens

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Onze site wordt beschermd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie wordt versleuteld.

Acceder au menu mobile
+352 691 919 621